cudy1

Temat: delegacje zleceniobiorców
" />Aniu, uzyskałam już odpowiedź na moje pytanie, ale uważnie przeczytałam Twój elaborat i niestety nie zgadzam się z Tobą. Po 1. podane przez Ciebie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu (Dz.U. nr 108, poz. 1152) straciło swoją moc obowiązującą z dniem 1.01.2004 r., a to, co powinna zawierać ta ewidencja jest podane właśnie w art. 23 ust. 7 ustawy p.d.o.f.., który to artykuł uchylił owo rozporządzenie. Po 2. art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o p.d.o.f. mówi właśnie o tym, że zwrot kosztów podróży służbowej nie będzie opodatkowany, dodanie słowa „pracownika” nie zawęziło zakresu zwolnienia, lecz wręcz przeciwnie rozszerzyło ten zakres na osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie. Po 3. pytałam też...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11253Temat: jak PLAY / GERMANOS / P4 naciągają i oszukują klientów
towar znajduje się w stanie nienaruszonym (czyt. jest nieużywany) Cytat z regulaminu e-shop. Całość dostępna pod adresem http://web.playmobil...ferty_eshop.pdf § 15 Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru 1. Kupujący, będący Konsumentem moŜe odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. 2. Termin 10-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru lub od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zostanie wręczony Kupującemu, w przypadku zawarcia Umowy sprzedaŜy - wraz z dostarczonym Towarem, a w ... świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. Towar nie moŜe w szczególności mieć śladów uŜywania: nie moŜe być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania, chyba Ŝe zmiana była konieczna w ... powyŜej. 6. Zwrot Towaru następuje tylko na podstawie waŜnego dokumentu sprzedaŜy (paragonu lub faktury). 7. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Sprzedawca powstrzymuje się ze zwrotem ceny do czasu zwrotnego doręczenia przez Kupującego zakupionego Towaru. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony Towar jednocześnie z przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 8. Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracane produkty będą nosić widoczne oznaki ich uŜytkowania. W takim przypadku przesyłka zostanie odesłana przez Sprzedawcę do Klienta na jego koszt. 9. Zwracany przez Klienta towar, aby został przyjęty przez Operatora powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 10. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący. NIEZNAJOMOSC PRZEPISOW I REGULAMINOW NIE ZWALNIA...
Źródło: mojplay.pl/index.php?showtopic=5863


Temat: Rozwiązanie umowy do 10 dni.
dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. # Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zostanie wręczony Kupującemu, w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży - wraz z dostarczonym Towarem, a w przypadku Umowy ... zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. Towar nie może w szczególności mieć śladów używania: nie może być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania, chyba że zmiana była konieczna w zakresie zwykłego ... Zwrot Towaru następuje tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury). # Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Sprzedawca powstrzymuje się ze zwrotem ceny do czasu zwrotnego doręczenia przez Kupującego zakupionego Towaru. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony Towar jednocześnie z przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w ust. # Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracane produkty będą nosić widoczne oznaki ich użytkowania. W takim przypadku przesyłka zostanie odesłana przez Sprzedawcę do Klienta na jego koszt. # Zwracany przez Klienta towar, aby został przyjęty przez Operatora powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. # Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący. # Zwrot Towaru i odstąpienie od umowy może ... rozpatrzenia zwrotu Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa w ust. 7, przekazuje stosowną kwotę na rachunek bankowy Kupującego (stosowna kwota jest przekazywana Kupującemu bezpośrednio przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu obsługującego płatności). # W przypadku odmowy uznania zwrotu przez Sprzedawcę, Kupujący odbiera osobiście przesyłkę pod adresem: 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15A. Na żądanie Kupującego, zgłoszone drogą elektroniczną, Sprzedawca dostarczy przesyłkę na jego koszt na wskazany przez niego adres. # Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom prawo do odstąpienia od umowy/zakupu w ciągu 10 dni nie przysługuje.
Źródło: mojplay.pl/index.php?showtopic=3719


Temat: wario od mina do kiła
informacje o: - nazwie i siedzibie sklepu, - cenie obejmującej także cło i podatki, - zasadach zapłaty, - kosztach, terminie i sposobie dostawy, - prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni, - miejscu i sposobie składania reklamacji to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące. * Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie. * ... Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Ci jeżeli: - zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych, - zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ... bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów: -zrezygnować z usługi rozpoczętej za Twoją zgodą przed upływem 10 dni, -zrezygnować z zakupu kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych), programów ... swój koszt.
Źródło: sqtery.com/forums/viewtopic.php?t=41006


Temat: cynik9: Kłonica przeciwpowodziowa
... osoba z wiedzą medyczną. Prowadzenie dyskusji w mediach w formie; należy zreformować system emerytalny czy uzdrowić służbę zdrowia bez podania szczegółów ukierunkowujących, to polityczny bełkot o niczym. Do tego nie trzeba...
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=43450


Temat: TV Trwam od czerwca w MPEG-4 i DVB-S2
... zakupiony proszek nie usuwa uporczywych plam, mimo że w reklamie zostały podane takie zapewnienia, został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę albo...
Źródło: satclub.pl/viewtopic.php?t=2125