cudy1

Temat: czas na wasze wnioski....
dokumentów bieżacych i zaległych dotyczących operacji przychodowych i rozchodowych - przygotowanie arkuszy spisowych Do czynności przygotowawczych należą: ustalenie planu inwentaryzacji, wydanie zarządzeń wewn. o przeprowadzeniu inwentaryzacji z podaniem składu komisji inwent. oraz metody i terminu jej rozliczenia, powiadomienie osób materialnie odpow. o terminie rozpoczęcia inwentaryzacji, dokonanie podziału pracy pom. członków komisji, przeszkolenie inwentaryzatorów. Czynności właściwe: przeprowadzenie inwentaryzacji i sporz. sprawozdania, które przedkłada ... względem formalnym, rachunkowym oraz dokonanie wyceny, ustalenie różnic inwent., wyjaśnienie różnic, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wysokich niedoborów w majątku.
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=520